CENTAUR ART Foundation

Фондация с общественополезна дейност "Кентавър арт"

Мисия на неправителствената организация

- Психотерапевтична, артистична и социална подкрепа за деца, младежи и възрастни хора в риск.  
- Обучение, консултиране и супервизия на екипи от социални институции, работещи с деца, младежи и възрастни хора.  
- Популяризиране на метода Психодрама, чрез организиране на Психодрама фестивал и на други събития.  
- Популяризиране на каузата за опазване на реката и хълмовете на гр. Пловдив чрез организиране на Фестивал на реката и тепетата и на други събития.

Цели на организацията

Да създава условия за професионалното и отговорно прилагане на артистични, психологически, психотерапевтични и социални подходи в съчетание един с друг или поотделно за подпомагане развитието на индивиди и групи; Създава условия за научното и практическо развитие на артистичните подходи в областта на социалната работа, психотерапията, образованието, организационната психология и другаде; Създава условия за развитието на професионалисти в тези области, а също така за придобиване на артистични, творчески, игрови и социални умения от непрофесионалисти, които да подпомагат тяхното служебно, обществено или лично функциониране;  
Основни целеви групи за работа са деца, младежи и други социални групи в риск, както и различни откъснати или изолирани от обществото групи или индивиди; Оказване на социална подкрепа в работата с целевите групи; Посредничество и застъпничество пред други организации и ведомства; Защита правата на децата;

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info